Tutorials

Chinese 


来自期刊的教程的翻译 Floria

种花

种植超过 400 种不同的花

园艺

探索弗洛里亚以发现许多惊喜。用鲜花、野花、异国情调和观赏植物以及季节性装饰品装饰您的花园。

花束的布置

为您自己的独特花束创作提供无限可能

Dandelion Parachute Seed

小游戏和珍珠

寻找隐藏的珍珠或玩独特的小游戏。

Leaves Shadow

关于弗洛里亚

Floria 

Floria Virtual Garden

Floria  Garden

                              Floria game

FLoria-text.png